แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2566