แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2566