บุคลากรในหน่วยงาน

นายทินภัทร  โพธิ์ชัย

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 096 552 5653

นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร์

บุคลากร 
รองผู้อำนวยการกองกลาง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 084 513 4311

นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย

นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 088 378 8016

นางสาวปิยพันธุ์ ท้าวบุตร


นายธนากร อินทพันธ์


Message us