ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทร. 0817903317
e-mail : kriangsak.s@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษศิรินทร์ ภิญญาคง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี
โทร. –
e-mail : –

นายทินภัทร  โพธิ์ชัย

รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร. 096 552 5653
e-mail : –

นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร์

รองผู้อำนวยการกองกลาง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทร. 084 513 4311
e-mail : –

นางสาวปิยพันธุ์ ท้าวบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. –
e-mail : –

นายธนากร อินทพันธ์

บุคลากร
โทร. –
e-mail : –