ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
(ตึก 9 ชั้น)
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร.043556006