คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)

จัดทำโดย นางนวลละออง กันแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

Message us