การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – ITA

รายงานปี 2566

ข้อ o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                              

ข้อ o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย                                                                                                                                                                 
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
  รายงานผลโครงการ รายละเอียดของโครงการ
  รายงานการจัดกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
  รายงานการจัดกิจกรรม ไตรมาสที่ 2 

ข้อ o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
       (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
       (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
       (4) ระยะเวลาดำเนินการ

รายงาน 2565

ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
   1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย
         – ประกาศรับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัย อาจารย์พยาบาล
         – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
         – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัย อาจารย์พยาบาล
  1.2 พนักงานราชการ
  1.3 ลูกจ้างชั่วคราว
         – ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา
         – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา
         – ประกาศผลสอบพนักงานประจำตามสัญญา

2.แผนการพัฒนาบุคลากร
   1.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี
   1.2 แผนพัฒนาบุคลากร
   1.3 กรอบการดำเนินการตามแผนพัฒนา
         – สถิติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
         – สถิติผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน

3. ด้านการรักษาไว้
  1.1 การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
         – ประกาศสภาฯ การกำหนดตำแหน่งระดับตำแหน่งสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562
         – รายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน

4. ด้านการใช้ประโยชน์
  1.1 สถิติบุคลากร
  1.2 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
         สายสนับสนุน
         – แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน
         สายวิชาการ
         – แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565
         – แบบฟอร์มรายละเอียดกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ
         – แบบฟอร์มคำนวณกรอบอัตรากำลัง

ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
     2) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     3) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     4) ประกาศฯ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
     5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
     6) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง
     7) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะ 4 ปี 2562-2565
     8) รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     1) รายงานโครงการ เรื่อง ทบทวนการดำเนินงานด้านการจัดทำแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
     2) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
         – สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

 

กำลังปรับปรุง

Message us