สวัสดิการ

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
เอกสารจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ระเบียบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย-ว่าด้วย-สวัสดิการรักษาพยาบาลบิดามารดา
ระเบียบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย-ว่าด้วย-สวัสดิการการศึกษาของบุตร