hd personnel62

11111                                                            

bt download2

22222

bt download2

33333            

bt download2

44444            

bt download2

5555555  

bt download2

6666666            

bt download2
777777 bt download2

 

แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มเสนอขอผลงานทางวิชาการ
 - แบบ ก.พ.อ.03

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลา
 - แบบใบลาพักผ่อน
 - แบบใบลาออก
 -
 แบบใบลาการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 - 
แบบยกเลิกการลา
 - แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัวและลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มสมัคร
 -
ใบสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
 -
ใบสมัคร พนักงานประจำตามสัญญา 

- RERU-lecturer-Application-Form

แบบฟอร์มสำรวจ
 - 
แบบสำรวจบุคลากรทางการศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการ
 - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
บันทึกรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ(ข้าราชการ)
แบบคำขอเพิ่มวุฒิข้าราชการ
 
แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 - 
คำขอมีบัตรประจำตัว
 - แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร /แบบฟอร์มอื่นๆ
 - แบบคำขอเพิ่มวุฒิบุคลากร
 
แบบคำร้องขออยู่บ้านพักอาศัย
 
แบบนำส่งเอกสารทางโทรสาร
 
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
คำขอมีบัตรประจำตัว
 - แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 - แบบรับรองการปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล
แบบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (.docx)

แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

เกณฑ์ประเมินเข้างบแผ่นดิน-สายสนับสนุน

- เกณฑ์ประเมินเข้างบแผ่นดิน-สายวิชาการ-ปรับแก้ตามมติ

สวัสดิการ

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
เอกสารจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ระเบียบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย-ว่าด้วย-สวัสดิการรักษาพยาบาลบิดามารดา
ระเบียบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย-ว่าด้วย-สวัสดิการการศึกษาของบุตร