hd personnel62

การประเมินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

 

  -->>แบบประเมินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ-2563

bt download2

  -->>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย-2563                                                                                                            

bt download2