แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

>> แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

>> แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ