hd personnel62

ประเมินข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                                

bt download2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา bt download2