ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

bt download2