hd personnel62

รายงาน 2565

 

 ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

--->> 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

bt unnamed2

 ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

 

--->> 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย
                - ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย-อาจารย์พยาบาล
                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
                - ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย-อาจารย์พยาบาล

 

--->> 1.2 พนักงานราชการ

bt unnamed2

--->> 1.3 ลูกจ้างชั่วคราว

           - ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา
           - ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา
           - ประกาศผลสอบพนักงานประจำตามสัญญา

 

 2. แผนการพัฒนาบุคลากร

--->> 1.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี

 bt unnamed2

--->> 1.2 แผนพัฒนาบุคลากร

bt unnamed2

--->> 1.3 กรอบการดำเนินการตามแผนพัฒนา

          - สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          - สถิติผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน

 

 3. ด้านการรักษาไว้

 

--->> 1.1 การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

 

         - ประกาศสภาฯ-การกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น-พ.ศ.2562
         - รายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น-สายสนับสนุน

 

 4. ด้านการใช้ประโยชน์

 

--->> 1.1 สถิติบุคลากร

 
bt unnamed2

--->> 1.2 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

                   สายสนับสนุน   
                    - แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน
                   สายวิชาการ
                   - แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ-2562-2565
                   - แบบฟอร์มรายละเอียดกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ
                   - แบบฟอร์มคำนวณกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ

 
   

 ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

--->> 1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

bt unnamed2

--->> 2) หลักเกณ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

bt unnamed2

--->> 3) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

bt unnamed2

--->> 4) ประกาศฯ-แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

bt unnamed2

--->> 5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

bt unnamed2

--->> 6) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง

bt unnamed2

--->> 7) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะ 4 ปี 2562-2565

bt unnamed2

--->> 8) รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

bt unnamed2

 ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 

--->> 1) รายงานโครงการ เรื่อง ทบทวนการดำเนินงานด้านการจัดทำแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

bt unnamed2

 --->> 2) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

bt unnamed2

          -  สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

bt unnamed2