hd personnel62

 

รายงาน 2564

 

 ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

--->> 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

bt unnamed2

 ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

 

--->> 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

bt unnamed2

--->> 1.2 พนักงานราชการ

bt unnamed2

--->> 1.3 ลูกจ้างชั่วคราว

         ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา
           - ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา
           - ประกาศผลสอบพนักงานประจำตามสัญญา

bt unnamed2

 2. แผนการพัฒนาบุคลากร

--->> 1.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี

 bt unnamed2

--->> 1.2 แผนพัฒนาบุคลากร

bt unnamed2

--->> 1.3 กรอบการดำเนินการตามแผนพัฒนา

          - สถิติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

             - สถิติการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

 

 3. ด้านการรักษาไว้

 

--->> 1.1 การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

 

         - ประกาศสภาฯ-การกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น-พ.ศ.2562
         - รายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น-สายสนับสนุน

 

 4. ด้านการใช้ประโยชน์

 

--->> 1.1 สถิติบุคลากร

 
bt unnamed2

--->> 1.2 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

              สายสนับสนุน   
               - แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน
                  สายวิชาการ
                   - แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ-2562-2565
                   - แบบฟอร์มรายละเอียดกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ
                   - แบบฟอร์มคำนวณกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ

 

 

 

 ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

--->> 1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

bt unnamed2

--->> 2) หลักเกณ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

bt unnamed2

--->> 3) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

bt unnamed2

--->> 4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

bt unnamed2

--->> 5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

bt unnamed2

--->> 6) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง

bt unnamed2

--->> 7) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะ 4 ปี 2562-2565

bt unnamed2

--->> 8) ประกาศนักวิจัยดีเด่น

bt unnamed2

 ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 

--->> 1) รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

bt unnamed2

 --->> 2) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

 

          -  สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

bt unnamed2