hd personnel62

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด >>>
กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด >>>
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์ผลงานทางวิชาการสายวิชาการ 2562 ดาวน์โหลด >>>
ศธ0509(2)-ว1552 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ ดาวน์โหลด >>>
ศธ0509(2)-ว1611 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ แทนฉบับ ว1552 ดาวน์โหลด >>>
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) ดาวน์โหลด >>>
แบบบันทึกส่งผลงานวิชาการ(สายสอน) ดาวน์โหลด >>>
แบบประเมินการสอน ดาวน์โหลด >>>
แบบสรุปประเมินผลการสอน ดาวน์โหลด >>>
แผนภูมิขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด >>>

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) (.docx)

แบบบันทึกส่งผลงานสายวิชาการ อาจารย์ (.doc) ดาวน์โหลด >>>
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (.docx) ดาวน์โหลด >>>
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (.doc) ดาวน์โหลด >>>
กฎกระทรวง   
กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด >>>
หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน   
- หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน และการกำหนดผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด >>>