hd personnel62

คู่มือแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของสายสนับสนุน

 

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                                                                            

bt download2