hd personnel62

คู่มือสมรรถนะบุคลากร สายสนับสนุน

 

คู่มือสมรรถนะบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                                                                            

bt download2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายสนับสนุน

 

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด >>> new
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงชขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
ดาวน์โหลด >>> new
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด >>>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >>>

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >>>

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >>>
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพประเภทคุ่มือปฏิบัติงานหลักและปรเภทงานวิจัย ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ - กบม- เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม เรื่อง การกำหนดความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม- เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาวน์โหลด >>>
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
ดาวน์โหลด >>>
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ดาวน์โหลด >>>
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (.doc) ดาวน์โหลด >>>
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม-บุคลากรสายสนับสนุน (.doc) ดาวน์โหลด >>>
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-การวิเคราะห์และประเมินค่างาน-สายสนับสนุน (.doc) ดาวน์โหลด >>>
คู่มือสมรรถนะบุคลากร ดาวน์โหลด >>>
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ดาวน์โหลด >>>
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน การขอกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดาวน์โหลด >>>
แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหลัก
ดาวน์โหลด >>>
NEW แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 65  
1.แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดาวโหลด >>>
2.แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพทั่วไป ดาวโหลด >>>
3.แบบตัวอย่างการเขียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ดาวโหลด >>>
4.แผ่นพับ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน  ดาวโหลด >>>
5.ประกาศฯเรื่องแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ประเภทผู้บริหาร  ดาวโหลด >>>
6.ประกาศฯเรื่องแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ประเภทหัวหน้างาน ดาวโหลด >>>
7.ประกาศฯเรื่องแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป ดาวโหลด >>>
   

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

            - สายงานวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานบรรณารักษ์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิจัย ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนิติการ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลด >>>
            - สายเอกสารสนเทศ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิศวกรรม ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักนักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักแนะแนว ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิชาการช่างศิลป์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักสังคมสงเคราะห์ ดาวน์โหลด >>>

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

            - สายงานนักวิการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิศวกรรมไฟฟ้า ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิศวกรรมโยธา ดาวน์โหลด >>>

ตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร

            - สายงานผู้บริหาร ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานผู้บริหาร ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลด >>>
มาตรฐานตำแหน่ง ประเภททั่วไป  
            - มาตรฐานตำแหน่ง ประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง ชั่งเครื่องยนต์ ดาวโหลด >>>
            - มาตรฐานตำแหน่ง ประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง ชั่งเทคนิค ดาวโหลด >>>
            - มาตรฐานตำแหน่ง ประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดาวโหลด >>>
            - มาตรฐานตำแหน่ง ประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ดาวโหลด >>>

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด >>>
กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด >>>
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์ผลงานทางวิชาการสายวิชาการ 2562 ดาวน์โหลด >>>
ศธ0509(2)-ว1552 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ ดาวน์โหลด >>>
ศธ0509(2)-ว1611 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ แทนฉบับ ว1552 ดาวน์โหลด >>>
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) ดาวน์โหลด >>>
แบบบันทึกส่งผลงานวิชาการ(สายสอน) ดาวน์โหลด >>>
แบบประเมินการสอน ดาวน์โหลด >>>
แบบสรุปประเมินผลการสอน ดาวน์โหลด >>>
แผนภูมิขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด >>>

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) (.docx)

แบบบันทึกส่งผลงานสายวิชาการ อาจารย์ (.doc) ดาวน์โหลด >>>
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (.docx) ดาวน์โหลด >>>
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (.doc) ดาวน์โหลด >>>
กฎกระทรวง   
กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด >>>
หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน   
- หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน และการกำหนดผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด >>>