hd personnel62

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

--ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน                                                                                                            

bt download2

--ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน                                                                                                           

bt download2

--ขั้นตอนการปฏิบัติงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                        

bt download2