hd personnel62

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เช่น การขอ
กำหนดตำแหน่งและอัตรเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การสรรหา การสอบและบรรจุ
แต่ตั้ง โอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร การพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยของบุคลากร การดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
การจัดหาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติบุคลากร ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้
แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย