hd personnel62

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.๒๕๔๗ โดยออกเป็นกฏกระทรวง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ( ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก หน้า ๕๔ เมิ่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘)
    สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนการกิจกลักของมหาวิทยาลัย โดยให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ควบคุม ดูแล บุคลากร การเงิน พัสดุ และบริการงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย
     สำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดเรียกว่า " กอง " โดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง ส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ่
ตอนที่ ๗๔ ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙)มี ๒ กอง ดังนี้
 
                                ๑. กองกลาง
                                ๒. กองนโยบายและแผน