หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน   
- หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน และการกำหนดผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

k1p2p3p4