การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561

ผลงานทางวิชาการเกณฑ์ 2564

ใช้สำหรับผู้ยื่นประเมินการสอน

กฎกระทรวง

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการคิดภาระงาน


แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 65

  1. แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(.docx)
  2. แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพทั่วไป(.docx)
  3. แบบตัวอย่างการเขียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  4. แผ่นพับ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน
  5. ประกาศฯเรื่องแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ประเภทผู้บริหาร
  6. ประกาศฯเรื่องแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ประเภทหัวหน้างาน
  7. ประกาศฯเรื่องแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จัดทำโดย นายทินภัทร  โพธิ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). 

จัดทำโดย นางบังอร อุดมศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)

จัดทำโดย นางนวลละออง กันแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก การเบิกจ่ายเงินยืมและคืนเงินยืมทดรองราชการ

จัดทำโดย  นางสาวทวรัศมิ์  ดงใจ  นักวิชาการเงินและบัญชี


คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

จัดทำโดย  นางดารณี เนตถาวร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Message us