แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบประเมินข้าราชการ

การประเมินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง

แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบบันทึกข้อตกลงภาระงาน สายวิชาการและสายสนับสนุน

Message us