หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เช่น        การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การสรรหา การสอบและบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร การพิจารณา ดำเนินการทางวินัยของบุคลากร การดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดหาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติบุคลากร ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Message us