ประวัติความเป็นมา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยออกเป็นกฎกระทรวงเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก หน้า ๕๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘)
สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนกิจการหลักของมหาวิทยาลัย โดยให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ควบคุม ดูแล บุคลากร การเงิน พัสดุ และบริการงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดเรียกว่า “กอง” โดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙) มี ๒ กองดังนี้

๑. กองกลาง
๒. กองนโยบายและแผน

Message us