(ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเกิดข้อขัดข้องในการบริหารงาน    บุคคลในรูปแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ มาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕๖๑ เมื่อวันที่ .. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ ...................

>>>>> ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 2550 <<<<<

>>>>> ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย-2561 <<<<<

>>>>> ร่าง-ข้อบังคับ-ว่าด้วย-พนักงานมหาวิทยาลัย-2561 <<<<<


พิมพ์   อีเมล