ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเกิดข้อขัดข้องในการบริหารงาน    บุคคลในรูปแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม: (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561