แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง

 

   
   
 -->> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายวิชาการ) bt download2
 -->> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) bt download2