hd personnel62

ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                      

ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง

bt download2

 

หมวดหมู่รอง

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

خرید vpn کاهش پینگ