hd personnel62

ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                      

ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง

bt download2

 

Publish modules to the "offcanvs" position.