hd personnel62

ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                      

ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง

bt download2

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

خرید vpn کاهش پینگ