ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสคร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...

 

 

 

 

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียด...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สองคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด...

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาตร์ อ่านรายละเอียด...

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิขาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อ่านรายละเอียด...