ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  อ่านรายละเอียด >>>