ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการพยายบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียด…

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด…

รับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
หว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียด…

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด...