ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พ.ค. 2560 

อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 พ.ค. 2560 

อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 

อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  

อ่านรายละเอียด >>>