ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2560 ข้อที่ 1 ตำแหน่ง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สองคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายสนับสนุน) เพื่อปฏิบติงาน สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ตำแหน่งล่ามภาษามือ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครได้ ณ ฝ่านการเจ้าหน้าที่และนิติการ ระหว่างวันที่ 4 -20 ก.ค. 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายสนับสนุน) เพื่อปฏิบติงาน สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครได้ ณ ฝ่านการเจ้าหน้าที่และนิติการ ระหว่างวันที่ 4 -20 ก.ค. 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับ ที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>