รับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
หว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียด…