ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ตัวอย่าง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ  2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ตัวอย่าง เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม >>>