hd personnel62

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก

  -->>คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

        จัดทำโดย นายทินภัทร  โพธิ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bt download2

  -->>คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)                                                                                   

       จัดทำโดย นางบังอร อุดมศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bt download2

  -->> คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)                                                 

       จัดทำโดย นางนวลละออง กันแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bt download2