งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายสนับสนุน

 

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด >>> new
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงชขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
ดาวน์โหลด >>> new
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด >>>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >>>

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >>>

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด >>>
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพประเภทคุ่มือปฏิบัติงานหลักและปรเภทงานวิจัย ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ - กบม- เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม เรื่อง การกำหนดความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ดาวน์โหลด >>>
ประกาศ-กบม- เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาวน์โหลด >>>
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
ดาวน์โหลด >>>
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ดาวน์โหลด >>>
แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (.doc) ดาวน์โหลด >>>
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม-บุคลากรสายสนับสนุน (.doc) ดาวน์โหลด >>>
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-การวิเคราะห์และประเมินค่างาน-สายสนับสนุน (.doc) ดาวน์โหลด >>>
คู่มือสมรรถนะบุคลากร ดาวน์โหลด >>>
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง โครงร่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ดาวน์โหลด >>>
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน การขอกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดาวน์โหลด >>>
แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหลัก
ดาวน์โหลด >>>

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

            - สายงานวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานบรรณารักษ์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิจัย ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนิติการ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลด >>>
            - สายเอกสารสนเทศ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานวิศวกรรม ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักนักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักแนะแนว ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิชาการช่างศิลป์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักสังคมสงเคราะห์ ดาวน์โหลด >>>

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

            - สายงานนักวิการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิศวกรรมไฟฟ้า ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานนักวิศวกรรมโยธา ดาวน์โหลด >>>

ตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร

            - สายงานผู้บริหาร ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลด >>>
            - สายงานผู้บริหาร ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลด >>>

พิมพ์   อีเมล