แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) ดาวน์โหลด >>>
แบบบันทึกส่งผลงานวิชาการ(สายสอน) ดาวน์โหลด >>>
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดาวน์โหลด >>>
แผนภูมิขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด >>>

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) (.docx)

ดาวน์โหลด >>>
แบบบันทึกส่งผลงานสายวิชาการ อาจารย์ (.doc) ดาวน์โหลด >>>
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (.docx) ดาวน์โหลด >>>
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (.doc) ดาวน์โหลด >>>