แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) ดาวน์โหลด >>>
แบบบันทึกส่งผลงานวิชาการ(สายสอน) ดาวน์โหลด >>>
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดาวน์โหลด >>>
แผนภูมิขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด >>>