hd personnel62

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                             

 

        เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562                                               

bt download2

                                                

แบบประเมินสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ปีงบประมาณ 2562                                                   

 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2562                                                      

bt download2

- แบบประเมินสมรรถนะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 2562 

bt download2

           

 

แบบประเมินสำหรับผู้บังคับบัญชา  สายสนับสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ 2562 

 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 (แบบประเมินสำหรับผู้บังคับบัญชา)         

bt download2

- แบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 5 ชุด และ

ประเมินสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 4 ชุด (แบบประเมินสำหรับผู้บังคับบัญชา) 

    

bt download2

แบบประเมินตนเอง สายสนับสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ 2562 

 

 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 (แบบประเมินตนเอง)          

bt download2

- แบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 5 ชุด และ

ประเมินสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 4 ชุด (แบบประเมินตนเอง)  

    

bt download2

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.