hd personnel62

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง (บุคลากรสายวิชาการปีงบประมาณ 2562 

 

 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

bt download2
   

           

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสัญญาจ้าง (บุคลากรสายสนับสนุนปีงบประมาณ 2562 

 

 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562    

bt download2

    

 

 

 

         

 

    

 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.