hd personnel62

แผนพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

แผนพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ประจำปี 2560 - 2563                                                                                                                  

bt download2

 

บุคลากร

 tinnapatt

ชื่อ-สกุล นายทินภัทร  โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ตำแหน่งบริหาร รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 096 552 5653

kanyawadee

ชื่อ-สกุล นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร์
ตำแหน่ง บุคลากร 
ตำแหน่งบริหาร  รองผู้อำนวยการกองกลาง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 084 513 4311

p Arm

ชื่อ-สกุล นายสมพงษ์  เวียงอินทร์
ตำแหน่ง บุคลากร
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 083 283 4521 , 089 321 2237

teerapong

ชื่อ-สกุล นายธีรพงศ์  เพชรไพร
ตำแหน่ง บุคลากร
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 099 202 2988

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เช่น การขอ
กำหนดตำแหน่งและอัตรเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การสรรหา การสอบและบรรจุ
แต่ตั้ง โอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร การพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยของบุคลากร การดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
การจัดหาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติบุคลากร ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้
แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประวัติ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.๒๕๔๗ โดยออกเป็นกฏกระทรวง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ( ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก หน้า ๕๔ เมิ่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘)
    สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนการกิจกลักของมหาวิทยาลัย โดยให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ควบคุม ดูแล บุคลากร การเงิน พัสดุ และบริการงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย
     สำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดเรียกว่า " กอง " โดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง ส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ่
ตอนที่ ๗๔ ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙)มี ๒ กอง ดังนี้
 
                                ๑. กองกลาง
                                ๒. กองนโยบายและแผน

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.