บุคลากร

 tinnapatt

ชื่อ-สกุล นายทินภัทร  โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ตำแหน่งบริหาร รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 096 552 5653

kanyawadee

ชื่อ-สกุล นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร์
ตำแหน่ง บุคลากร 
ตำแหน่งบริหาร  รองผู้อำนวยการกองกลาง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 084 513 4311

p Arm

ชื่อ-สกุล นายสมพงษ์  เวียงอินทร์
ตำแหน่ง บุคลากร
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 083 283 4521 , 089 321 2237

teerapong

ชื่อ-สกุล นายธีรพงศ์  เพชรไพร
ตำแหน่ง บุคลากร
โทรศัพท์ 043-556006 มือถือ 099 202 2988


พิมพ์   อีเมล